zaterdag 23 december 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023


 Ἀριθµ. Πρωτ. 856/2023


 Ἀγαπητοί µου ἐν Χριστῷ, 


"Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία"


. Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑτοιµασιῶν γιὰ τὸν ἑορτασµὸ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀπευθύνοµαι σε ὅλους σας µὲ χαρὰ καὶ ἀγάπη. Καὶ µὲ τὴν ἴδια διάθεση δοξάζω τὸν Κύριον καὶ Θεόν µας ποὺ µὲ εὐλόγησε καὶ µοῦ παραχωρεῖ τὴ δυνατότητα νὰ σᾶς διακονῶ ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια, ἱερόν κλῆρο καὶ πιστὸ λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου καὶ νὰ ἑορτάζω µαζί σας τὴ χαρὰ τῆς Εὐλογηµένης Σαρκώσεώς Του.   


Εἰς αὐτὴν τὴν πανίερη καὶ µεγάλη ἡµέρα, ἑορτάζουµε καὶ διακηρύττουµε ὅτι «δι’ἡµᾶς καὶ διὰ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν», γεννήθηκε ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσµου, Χριστὸς ὁ Ἰησοῦς, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ἔγινε ἕνας ἀπὸ ἐµᾶς, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος. «Ἔλαβε τὴν σάρκα µας γιὰ νὰ µᾶς  ἁγιάσῃ», καὶ µᾶς ἔδωσε τὸ Ἅγιό Του Πνεῦµα γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ  καταλλαγοῦµε µὲ τὸν Δηµιουργό µας καὶ νὰ εἰσέλθουµε µαζί Του στὴν αἰώνια ζωή. Εἶναι µιὰ θεϊκὴ Ἀγάπη, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ ἐµᾶς, ποὺ ἔκανε δυνατὸ αὐτὸ τὸ θαῦµα: «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσµον, ὥστε τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ τὸν µονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν µὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω. 3, 16).  


Μὲ τὴν ἔλευσή Του, ἔχουµε τὴν ἐλπίδα µιᾶς ἀληθινῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης ἀνάµεσα εἰς τοὺς ἀνθρώπους, τῆς αἰώνιας ζωῆς µέσα στὴ Βασιλεία Του. Εἶναι ἡ µεγάλη στιγµὴ κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἀθάνατο ἑνώνεται µὲ τὸ θνητό, ὅπου ἡ ἀθάνατη ζωὴ ἑνώνεται µὲ τὴ θνητή. Εἶναι τὸ µεγάλο µυστήριο τοῦ Θεοῦ ποὺ γίνεται ἕνας ἀπὸ ἐµᾶς, καὶ µὲ τὸ ὁποῖο µᾶς µεταµορφώνει γιὰ νὰ γίνουµε ὅπως Αὐτός καὶ τὸ ὁποῖο κάνει νὰ περάσῃ ἡ θνητότητά µας µέσα εἰς τὴν δική Του ἀθανασία: «Ἀνοίγει ἔτσι γιὰ µᾶς τὴν ὁδό ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὸν Οὐρανό» (Κανόνας Χριστουγέννων).   


     Ἀγαπητοί µου, ὁ Θεὸς µᾶς ἔδωσε δῶρο πολύτιµο τὴ ζωὴ καὶ τὴ σωτηρία. Ἄς τοῦ ἀπαντήσουµε ἀνοίγοντάς Του τὶς καρδιές µας, γιὰ νὰ µᾶς µεταµορφώσῃ εἰς αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο πλασθήκαµε: νὰ γίνουµε παιδιὰ τοῦ οὐράνιου Πατέρα µας, µετέχοντας εἰς τὴν θεϊκή Του φύσιν. 


 Αὐτὲς τὶς ἡµέρες τῆς Ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Βασιλέως τῆς Εἰρήνης, ἄς προσευχώµεθα καὶ ἄς παρακαλέσουµε τὸν πανάγαθο καὶ φιλάνθρωπο Θεό µας νὰ µᾶς βοηθήσῃ ὥστε νὰ τερµατισθῇ κάθε σύγκρουση καὶ πόλεµος. Ἡ σκέψη µας στρέφεται ἰδιαιτέρως εἰς τὸν παράλογο πόλεµο ἐν Οὐκρανίᾳ, ὅπου οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀλληλοσκοτώνονται, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν πόλεµο ὁ ὁποῖος µαίνεται καὶ πάλι ἐν Γάζᾳ µὲ τόσα ἀθῶα θύµατα.


 Εὔχοµαι εἰς ὅλους σας ἅγια καὶ εὐλογηµένα Χριστούγεννα, καθὼς καὶ ἕνα εὐτυχισµένο νέο ἔτος καὶ προσεύχοµαι ὥστε ἡ χαρὰ τῆς Γεννήσεώς Του νὰ γεµίσῃ τὶς καρδιές σας, εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό γιὰ ὅλα ὅσα κάνει γιὰ µᾶς καὶ κυρίως γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ µᾶς χαρίζει µὲ τὴ Γέννηση τοῦ Υἱοῦ Του εἰς τὸν κόσµον. 


 Εὐλογηµένα Χριστούγεννα καὶ τὸ Νέο Ἔτος νὰ εἶναι µεστὸ ὑγείας καὶ θείων εὐλογιῶν!


  Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ τὴν ἐν Κυρίῳ Σαρκωθέντι ἀγάπη µου. 


 Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾶ Μητροπόλει, Χριστούγεννα 2023


 Ὁ Μητροπολίτης, ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας 

Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου

vrijdag 25 december 2020

Kerstboodschap 2020 van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

 KERSTBOODSCHAP
VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE
EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
KERSTMIS 2020Dierbare broeders en zusters in Christus,
Christus is geboren, looft Hem! 

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2020 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020


Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίῳ,
Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε! 

Patriarchale Boodschap voor Kerstmis + 2020

† BARTHOLOMEOS
DOOR DE GENADE GODS AARTBISCHOP VAN CONSTANTINOPEL,
HET NIEUWE ROME EN OECUMENISCH PATRIARCH,
AAN GEHEEL HET PLEROMA VAN DE KERK
GENADE, BARMHARTIGHEID EN VREDE VAN CHRISTUS, DE IN BETHLEHEM GEBOREN VERLOSSER 

* * * Eerbiedwaardige broeders en geliefde kinderen in Christus, 

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις + 2020

 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *Τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα, 

zaterdag 9 mei 2020

Αναγνώσματα + 06.06.2020 + Lezingen

Ελληνικά: απόστολος (Α' Θεσσ δ' 13-17) και Ευαγγέλιον (Ἰω κα' 14-25)
Nederlands: apostel (1 Thess 4:13-17) en Evangelielezing (Joh 21:14-25)