vrijdag 14 april 2017

Catechetische Preek van onze heilige vader Johannes Chrysostomos voor Pasen


Zo iemand vroom en Godminnend is, laat hij genieten van deze schone en stralende plechtigheid. 
Zo iemand een goedwillend dienaar is, laat hij vol blijdschap binnentreden in de vreugde van zijn Heer.
Zo iemand zich heeft afgetobt met vasten, hij neme nu zijn beloning in ontvangst.
Zo iemand vanaf het eerste uur heeft gearbeid, hij ontvange vandaag het hem toekomende loon.
Zo iemand na het derde uur is gekomen, ook hij viere feest vol dankbaarheid.
Zo iemand na het zesde uur is binnengegaan, laat hij niet aarzelen: immers, hij zal geen schade lijden.
zo iemand pas op het negende uur aankwam, laat hij toetreden zonder weifeling.
Ja zelfs, zo iemand eerst ter elfder ure is gekomen, laat hij niet bang zijn wegens zijn traagheid: de Meester toch is mild, en aanvaardt de laatste zowel als de eerste.
Hij brengt in de rust hem die te elfder ure aankwam zowel als degene die gearbeid heeft vanaf het eerste uur.
De trage betoont Hij Zijn mededogen, de eersten omringt Hij met zorgen De één geeft Hij wat hem toekomt, de anderen schenkt hij om niet.
Hun werken aanvaardt Hij; over de goede bedoeling verheugt Hij Zich.
De daad eert Hij, het goede voornemen prijst Hij. 


Zijt ge nog niet allen binnengegaan in de vreugde van uw Heer?
Eersten en laatsten, neemt uw loon in ontvangst.
Rijken en armen, danst met elkaar!
Strengen en lichtzinnigen, viert deze Dag.
Gij die gevast hebt en gij die niet gevast hebt, verheugt u vandaag.


De tafel is zwaar van de spijzen: komt er allen van genieten.
Het kalfsvlees is overvloedig, laat niemand hongerig heengaan.
Komt allen genieten van het feestmaal des geloofs.
Komt allen genieten van de rijkdom der goedertierenheid.
Niemand klage over zijn armoede, want voor allen is het koninkrijk opgestraald.
Niemand jammere over zijn fouten, want uit het Graf is vergeving opgebloeid.
Niemand vreze meer de dood, want de dood van de Verlosser heeft ons vrijgemaakt.
Toen de dood Hem vastgreep, heeft Hij die vernietigd.
Uitgeplunderd heeft Hij de hades, toen Hij in de de hades was afgedaald.
Hij heeft hem verbitterd, toen deze geproefd had van Zijn vlees.
zoals Jesaja, die voorspellend, heeft uitgeroepen:

“Hades werd verbitterd, toen hij in de onderwereld met U samentrof.”

Hij werd verbitterd, immers hij werd krachteloos gemaakt.
Hij werd verbitterd, immers hij werd bespot.
Hij werd verbitterd, immers hij werd tot een lijk gemaakt.
Hij werd verbitterd, immers hij werd teniet gedaan.
Hij werd verbitterd, immers hij werd in boeien gekluisterd.


Hij kreeg in handen een lichaam, en bevond zich tegenover God.
Hij kreeg aarde, en vond tegenover zich een Hemel.
Hij nam wat hij zag, en viel vanwaar hij niet meer kón zien.
Dood waar is uw prikkel? Hades waar is uw prooi?
Opgestaan is Christus, en gij zijt ter neer geworpen.
Opgestaan is Christus, en gevallen zijn de demonen.
Opgestaan is Christus, en de engelen verheugen zich.
Opgestaan is Christus, en leven heerst alom.
Opgestaan is Christus, en geen dode is er meer in het graf.


Want Christus, opgestaan uit de doden,
is geworden de Eersteling der ontslapenen.


Hem zij de roem en de kracht,
in de eeuwen der eeuwen,
Amen.


Bron: http://www.orthodoxasten.nl/teksten/pent/paasnacht.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten