zondag 31 december 2017

Αναγνώσματα + 06.01.2018 + Lezingen

Τα Αγία Θεοφάνεια


Heilige Theofanie
Doop van Onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus in de Jordaan

Στα Ελληνικά: απόστολος (Τι. β' 11-14, γ' 4-7) και Ευαγγέλιον (Ματθ. γ' 13-17)
Nederlands:  apostel (Ti. 2:11-14; 3:4-7) en Evangelielezing (Mt. 3:13-17)


Tὸ ἀνάγνωσμα είναι απο Τίτον β' 11-14, γ' 4-7
Τέκνον Τίτε, ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.
ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος ῾Αγίου, οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενώμεθα κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.

Lezing uit de brief van Paulus aan Titus 2:11-14; 3:4-7
Mijn kind Titus, verschenen is Gods genade tot heil van alle mensen; het leert ons de goddeloosheid en de wereldse verlangens te verloochenen en in de huidige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, als mensen die de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder Jezus Christus, verwachten. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, om ons te verlossen van alle wetteloosheid en voor Zich een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken. Maar toen de mildheid en mensenliefde van God, onze Redder, verscheen, heeft Hij ons gered, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Redder, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden van het eeuwige leven waar wij op hopen.Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον γ' 13-17 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν· καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs 3:13-17
In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om Zich door hem te laten dopen. Deze echter trachtte Hem te weerhouden en zei: ‘Ik behoor eerder door U gedoopt te worden, en komt U tot mij?’ Maar Jezus antwoordde hem en zei: ‘Laat het geschieden, want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.’ Toen liet hij Hem begaan. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij terstond uit het water. En zie, de hemelen openden zich en Hij zag de Geest Gods als een duif nederdalen en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik mijn welbehagen heb.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten