vrijdag 9 februari 2018

Αναγνώσματα + 10.02.2018 + Lezingen


 
Στα Ελληνικά: απόστολος (Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17) και Ευαγγέλιον (Λουκ. κα΄ 8-9, 25-27, 33-36)
Nederlands:  apostel (1 Thess. 4:13-17) en Evangelielezing (Lk. 21:8-9, 25-27, 33-36)


Πρὸς Θεσσαλονικεῖς α' 4:13-17 τὸ ἀνάγνωσμα είναι απο: 
Ἀδελφοί, οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε, καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας. Ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου, καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπʼ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον· ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα.
 
Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs 10:23-28:
Broeders, ik wil niet, dat gij onwetend zijt ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de anderen, die geen hoop hebben. Want zoals wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, zo zal God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, tot Jezus leiden. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen in geen geval zullen voorgaan. Want de Heer Zelf zal op het teken, bij het geroep van een aartsengel en bij de klank van Gods bazuin neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, weggevoerd worden op de wolken in de lucht de Heer tegemoet, en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn.

 
Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν κα΄ 8-9, 25-27, 33-36  Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα:  
Εἶπεν ὁ Κύριος· Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ὁ καιρὸς ἤγγικε. μὴ οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾿ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου, ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ· αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι. Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιοτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος ἐφ᾿ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη· ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. ἀγρυπνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
 
Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas 21:8-9, 25-27, 33-36:
De Heer zei: ‘Let op, laat je niet misleiden; want velen zullen komen in Mijn Naam en zeggen: “Ik ben het”, en: “de tijd is nabij gekomen.” Loop hen niet na. En wanneer jullie horen van oorlogen en opstanden, wees niet verontrust, want die dingen moeten eerst gebeuren, maar het is nog niet meteen het einde. En er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst en radeloos zijn vanwege het gebulder van de zee en de golven; de mensen zullen het besterven van vrees en spanning om wat de wereld gaat overkomen; want de hemelse machten zullen wankelen. En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Wees op je hoede, dat jullie hart niet versuft raakt door roes en dronkenschap en zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie niet onverhoeds overvalt; want als een strik zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid te allen tijde dat jullie waardig geacht worden om te ontkomen aan al die dingen die gebeuren zullen, en om te kunnen verschijnen voor de Mensenzoon.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten